Általános szerződési feltételek

1. Bevezetés

A Level Up Your English általános szerződési feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) a Coventry House Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon (https://onlinenyelvtanfolyam.hu/, a továbbiakban: Onlinenyelvtanfolyam.hu) elérhető szolgáltatások igénybevételének feltételeit és szabályait tartalmazza.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weboldalán (https://onlinenyelvtanfolyam.hu/) és annak aldomainjein megvásárolt nyelvtanfolyamokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető tartós adathordozón, a következő weboldalról: https://onlinenyelvtanfolyam.hu/aszf/

Jelen dokumentumban a szolgáltatást igénybe vevő megnevezése a továbbiakban: vevő, fogyasztó, felhasználó.

Jelen Általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a fent említett weboldalon keresztül megrendelt nyelvtanfolyamokra érvényes, az így létrejött polgárjogi jogviszony elektronikus úton történő szerződéskötésnek minősül.

2. Szolgáltatói adatok

Cégnév: COVENTRY HOUSE KFT.

Székhely: 6000 Kecskemét, Budai u. 1.

Telefonszám: +36 76 900 160

E-mail cím: hello@onlinenyelvtanfolyam.hu

Weboldal: onlinenyelvtanfolyam.hu

Nyilvántartó hatóság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 03-09-107928

Adószám: 11936921-2-03

Közösségi adószám: HU11936921

Főtevékenység: M.n.s. egyéb oktatás (8559 ’08)

Vezető tisztségviselő: Berényi Milán, ügyvezető

Tevékenységet engedélyező hatóság: Pest Megyei Kormányhivatal

Nyilvántartási szám: B/2020/000174

Kamara: Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Kamarai azonosítószám: 4-20-15

Tárhelyszolgáltató: Magyar Hosting Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., info@mhosting.hu)

Szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hello@onlinenyelvtanfolyam.hu

Telefonszám: +36 76 900 160

3. Hatály és alapvetés

 1. Jelen ÁSZ-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. (továbbiakban: Ptk.) és az 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 2. Jelen ÁSZF 2021. június 15. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
 3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
 4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

4. Általános rendelkezések

 1. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Onlinenyelvtanfolyam.hu bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa.
 2. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldalak tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse.

5. Szolgáltatás leírása

 1. Jelen ÁSZF tárgya: Szolgáltató és Felhasználó között a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (továbbiakban: Fktv.) 12/A.§-a szerint létrejövő felnőttképzési jogviszony alapján folyó idegennyelvi képzés. Jelen ÁSZF szerinti megrendelés az Fktv. szerinti, bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenységre irányuló felnőttképzési szerződésnek minősül.
 2. Szolgáltató képzési tevékenységét engedélyező hatóság a Pest Megyei Kormányhivatal, Szolgáltató nyilvántartási száma B/2020/000174.
 3. Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás keretében végzett, bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenység – idegennyelv-oktatási szakmai értelemben vett – megvalósítása, ideértve az ahhoz kapcsolódó szakmai módszertant is, Szolgáltató saját fejlesztése, amely esetében az úgynevezett Level Up szintegység egy ütemezési egységnek minősül.
 4. Egy Level Up szintegység húsz képzési alkalomból áll, amely alkalmak egyenként kilencven perc időtartamban valósulnak meg. Az ütemezési egység kezdési dátuma – törekedve a lehető legkorábbi kezdésre – Szolgáltató által kerül meghatározása. Az ütemezési egység várható befejezése a kezdés dátumától számított tizenkilencedik héten történik, amely dátum az esetleges munkaszüneti napok és egyéb, jelen ÁSZF teljesítésre vonatkozó fejezetében részletezett okok miatt módosulhat. A képzési alkalmak időpontjai előre rögzítettek, azok az ütemezési egység folyamán minden héten ugyanakkor kezdődnek és végződnek, amely időpontot Felhasználó választhatja ki az Onlinenyelvtanfolyam.hu-n elérhető szabad időpontok közül a megrendelési folyamat során.
 5. A Szolgáltatás képzési nyelve angol.
 6. Szolgáltató a szolgáltatási tevékenység folytatásához Mentortanárt biztosít Felhasználó számára. Szolgáltató vállalja, hogy a Mentortanár magyar anyanyelv esetén angol nyelvtanár szakos diplomával és releváns szakmai tapasztalattal rendelkezik, angol anyanyelv esetén külföldi egyetemen szerzett felsőfokú végzettséggel vagy nemzetközileg akkreditált tanárképzésben szerzett tanúsítvánnyal és releváns szakmai tapasztalattal rendelkezik.
 7. Felhasználó elfogadja a Mentortanárt Szolgáltató által biztosított személyben, és elfogadja annak munkamódszereit.
 8. Szolgáltató által szervezett és lebonyolított nyelvi képzés részét képező képzési alkalmon Felhasználó online módon (elektronikus hírközlési eszközzel létrehozott kapcsolat útján) úgynevezett Virtuális tantermek segítségével vehet részt. Virtuális tanterem alatt Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatással összefüggésben azon rendszert kell érteni, amelyben Szolgáltató elektronikus hírközlési eszközök között létesített kapcsolat útján lehetővé teszi Felhasználó, valamint Szolgáltató által biztosított mentortanár, képzési alkalom keretében történő valós idejű, mindenirányú képi és hangkapcsolatát.
 9. A Virtuális tantermek tekintetében felek kikötik a Zoom videó-konferencia szoftver (fejlesztője: Zoom Video Communications Inc.) kizárólagos használatát. A képzési alkalmak lebonyolításához ettől eltérő szoftver használata kizárólag Szolgáltató előzetes engedélyével alkalmazható.
 10. Felhasználó megrendelése alapján kizárólag Felhasználó és Szolgáltató között jön létre jelen ÁSZF szerinti felnőttképzési jogviszony. Szolgáltató által Felhasználó megrendelése alapján, a felnőttképzési jogviszony keretében nyújtott képzési szolgáltatás igénybevételére kizárólag Felhasználó jogosult. A Szolgáltatás teljes díjának megfizetése esetén a Szolgáltatás részét képező képzési alkalmon kizárólag olyan személy vehet részt, aki – előzetes megrendelése, továbbá a Szolgáltatás teljes díjának megfizetése eredményeként – Szolgáltatóval felnőttképzési jogviszonyban áll. Felhasználó Szolgáltató képzési szolgáltatását kizárólag személyesen jogosult igénybe venni, maga helyett harmadik személy számára a részvétel lehetőségét nem engedheti át, továbbá Felhasználó Szolgáltató szolgáltatását kizárólag egyedül jogosult igénybe venni. Felhasználó köteles annak biztosításával részt venni a Virtuális tanteremben, hogy Felhasználó által létesített kapcsolatot felhasználva harmadik személy Felhasználó oldalán ne vehessen részt a Virtuális tanteremben sem aktív módon, sem a Szolgáltatás passzív megfigyelőjeként.
 11. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a képzési alkalmakról Felhasználó nem jogosult fényképet, videófelvételt vagy hangfelvételt készíteni.
 12. A szolgáltatás teljes díja Szolgáltató által nyújtott képzési szolgáltatás egy fő – a Felhasználó – általi igénybevételének ellenértéke.
 13. Szolgáltató minden rendelkezésére álló eszközt, módszert és technikát bevon Felhasználó nyelvi tudásának fejlesztése érdekében.
 14. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az online nyelvi képzés egy szabad akaraton alapuló aktív és felelős folyamat, melynek sikeressége függ a személyes közreműködésétől és aktivitásától. Felhasználó maga dönti el, hogy mennyiben és hogyan építi be, illetve hasznosítja ezen online nyelvi képzés során megszerzett tudását, melyért Szolgáltató sem a folyamat alatt, sem azt követően nem vállal felelősséget.
 15. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatási tevékenység sikerének feltétele a Mentortanár és Felhasználó közötti kölcsönös együttműködés, egymás elfogadása és a bizalom. Felek vállalják, hogy amennyiben valamelyik feltételt nem látják biztosítottnak ezt haladéktalanul jelzik egymás felé és megoldásra törekszenek.
 16. A képzési alkalmak során a teljesítmény értékelése a képzési alkalmakon kívül a mentortanár által önálló feldolgozásra javasolt gyakorlófeladatok ellenőrzésével, valamint szóbeli és írásbeli feladatok megoldásával történik. A megrendelt Level Up szintegység végén a képzés céljaihoz illeszkedő zárótesztre kerül sor. A teszt írásbeli és szóbeli részből is állhat, amely a különböző nyelvi kompetenciák fejlődését méri.
 17. Amennyiben Felhasználó a megrendelt Level Up szintegység zárótesztjét teljesíti, valamint a képzési alkalmak legalább 90%-án részt vesz, Szolgáltató a képzés Felhasználó általi elvégzéséről tanúsítványt állít ki. Amennyiben akár a záróteszt teljesítésével, akár a részvétellel kapcsolatos fenti feltétel nem teljesül, a képzésben való részvételről – a fentiek megjelölésével – Szolgáltató Felhasználó számára – kérésére – igazolást állít ki.
 18. Felhasználó tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés keretében közvetített szolgáltatást vesz igénybe.

6. Ingyenes konzultáció és igényfelmérés

 1. Felhasználónak a képzési szolgáltatás megrendelését megelőzően lehetősége van egy alkalommal részt venni egy úgynevezett ingyenes konzultáción és igényfelmérésen (továbbiakban: Konzultáció).
 2. A Konzultáció célja, hogy Felhasználó teljeskörű tájékoztatást kapjon a képzési szolgáltatásról, a Virtuális tanterem funkcióiról, a képzés során alkalmazott munkamódszerekről, valamint Felhasználó esetleges kérdéseire adható válaszokról, mindezt online, egy Virtuális tanteremben egy mentortanár és Szolgáltató oktatásszervező munkatársának közreműködésével.
 3. A Konzultáció nem része a képzési szolgáltatásnak, Felhasználó számára díjmentesen vehető igénybe.
 4. A Konzultációra jelentkezni az Onlinenyelvtanfolyam.hu weboldalon elhelyezett regisztrációs űrlap hiánytalan kitöltésével lehet, ahol Felhasználó az elérhető konzultációs időpontok közül kiválaszthatja a számára megfelelőt.
 5. Felhasználó a Konzultációra való sikeres regisztrációjáról visszaigazoló emailt kap. Ez az email a Konzultáció részletei mellett tartalmaz egy a Felhasználó tanulási stílusának meghatározására alkalmas és Felhasználó által a Konzultációt megelőzően tetszőlegesen kitölthető tanulási típus kérdőív linket, valamint a Konzultációs időpont lemondására szolgáló linket is. Az időpont lemondására Felhasználónak az időpontot megelőző 24 óráig van lehetősége. Amennyiben Felhasználó nem jelzi, hogy nem tud részt venni a Konzultáción az általa kiválasztott időpontban, vagy második alkalommal élt az időpontlemondás lehetőségével, úgy Szolgáltató jogosult a Konzultáción való részvétel lehetőségét megtagadni Felhasználótól.
 6. A Konzultáción Felhasználó kizárólag egyedül jogosult részt venni. Ettől eltérni kizárólag Szolgáltató előzetes engedélyével lehetséges. Amennyiben Felhasználó nem minősül cselekvőképes nagykorúnak, úgy Felhasználó törvényes képviselője is jogosult jelen lenni a konzultációs alkalmon.
 7. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Konzultációról Felhasználó nem jogosult fényképet, videófelvételt vagy hangfelvételt készíteni.

7. Az elektronikus szerződéskötés lépései

 1. Felhasználó a weboldal szolgáltatásainak igénybevételére jogosító szerződést az elektronikus megrendelő űrlap kitöltésével elektronikus úton köti meg, Nyelvtanfolyam kiválasztásával és annak kosárba helyezésével.
 2. Felhasználó a szolgáltatás megrendelése során megadja a szerződés létrejöttéhez szükséges adatait.
 3. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó az igénybevételi folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Felhasználó a megrendelés elküldését követően kapott automatikus visszaigazoló üzenet alapján ismételten ellenőrizheti a megadott adatok helyességét. Adatbeviteli hiba észlelése esetén elektronikus válaszüzenetben kérheti azok javítását. (Számlázási adatok, rendelési adatok ellenőrzése/javítása)
 4. Fizetéssel megtörténik a megrendelés. Felhasználó ajánlati kötöttsége ezzel a lépéssel hatályosul.
 5. A megrendeléséről Szolgáltató elektronikus értesítő üzenetet küld, ami egy automatikus üzenet. Az értesítő üzenete azt jelenti, hogy a szerződés megérkezett a Szolgáltatóhoz, de annak Szolgáltató általi elfogadása nem történt meg.
 6. A Szolgáltató késedelem nélkül (Felhasználó ajánlati kötöttségétől számított 48 órán belül) elfogadja a szerződést, amiről Szolgáltató szintén elektronikus értesítést küld Felhasználó számára, így Szolgáltató vállalja a szerződés teljesítését. Vevő mentesül ajánlati kötöttségétől, amennyiben Szolgáltató a fent jelezett határidőn belül nem jelez vissza
 7. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő Szolgáltatóhoz, illetve Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
 8. A szerződéses kötelem attól a naptól kezdve jön létre, amikor az alábbi feltételek maradéktalanul teljesülnek:
  • Felhasználó az elektronikus regisztrációs űrlapot hiánytalanul kitöltötte, és az ÁSZF rendelkezéseit és az Adatkezelési tájékoztatást elfogadta és
  • Szolgáltató a megrendelés feldolgozásának megkezdését automatikus email üzenetben a megrendelés elküldésétől számítva 48 órán belül visszaigazolta és
  • Felhasználó a megrendelt szolgáltatás teljes díját (egyösszegű fizetési mód választása esetén) vagy teljes díjának 50%-át (részletfizetési mód választása esetén) megfizeti Szolgáltató részére és
  • Szolgáltató a megrendelt szolgáltatás aktiválásáról email üzenetben tájékoztatja Felhasználót az alábbiak feltüntetésével:
   1. képzés kezdési dátuma
   2. képzés várható befejezési dátuma
   3. virtuális tanterembe való belépés technikai részletei
 1. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a megrendelési űrlapon szándékosan valótlan adatokat adott meg, vagy szándékosan nem a saját adatait adta meg, úgy a szerződés érvénytelen. Érvénytelenség esetén az igénybe vett szolgáltatások díját Felhasználó köteles megfizetni Szolgáltatónak, és a már befizetett összeget Szolgáltató nem téríti vissza.
 2. Szolgáltató vállalja, hogy Felhasználó részére folyamatosan biztosítja Szolgáltatásait, amennyiben Felhasználó a szolgáltatások igénybevételének feltételeit teljesíti a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően.
 3. A szolgáltatások aktiválásához a díjhoz kötött szolgáltatások esetén a díjnak a Szolgáltatóhoz történő beérkezése szükséges. A Szolgáltató vállalja, hogy a díj beérkezését követően szolgáltatása Felhasználó részére a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 14 naptári napon belül elérhető.
 4. Felhasználó a szolgáltatásért Szolgáltatónak a mindenkori aktuális díjszabásában foglalt szolgáltatási díjat köteles megfizetni.
 5. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget
 6. A díjfizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor azt Szolgáltató számláján hiánytalanul jóváírják.
 7. Amennyiben a weboldalon hiba vagy hiányosság lép fel a szolgáltatás paramétereiben vagy annak áraiban, úgy Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után Szolgáltató azonnal tájékoztatja Felhasználót az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.
 8. A fent említett módon létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, amit Szolgáltató a székhelyén tárol és ezáltal hozzáférhetővé is teszi.
 9. Jelen ÁSZF útján létrejött szerződés nyelve magyar
 10. Szolgáltató nem tartozik magatartási kódex hatálya alá.

8. A szolgáltatás díjai és a fizetési feltételek

 1. Az Onlinenyelvtanfolyam.hu díjköteles szolgáltatásainak mindenkori díjszabása a weboldalon található.
 2. A díjakat Felhasználó kizárólag az Onlinenyelvtanfolyam.hu által biztosított fizetési módokat használva, online bankkártyás fizetéssel vagy banki átutalással egyenlítheti ki.
 3. A szolgáltatási díj megfizetése Felhasználó választása szerint történhet egyösszegben vagy két részletben.
  • a) Az egyösszegű fizetés a megrendelési folyamat végén történhet online bankkártyával vagy banki átutalással. Banki átutalásos fizetési mód esetén Szolgáltató automatikus üzenetben díjbekérőt küld Felhasználó megadott email címére, amely alapján, három napos határidővel, Felhasználó köteles teljesíteni a díj megfizetését Szolgáltató bankszámlájára.
  • b) A két részletben történő fizetés esetén az első részlet fizetése a megrendelési folyamat végén történhet online bankkártyával vagy banki átutalással. A második részlet fizetése kizárólag banki átutalással teljesíthető. Banki átutalásos fizetési mód választása esetén, a megrendelés beküldését követően Szolgáltató automatikus üzenetben díjbekérőt küld az első részlet esedékességéről Felhasználó megadott email címére, amely alapján, három napos határidővel, Felhasználó köteles teljesíteni a feltüntetett díj (teljes szolgáltatási díj 50%-a) megfizetését Szolgáltató bankszámlájára. A második részlet esedékességéről Szolgáltató az első részlet könyvelésével egyidejűleg díjbekérőt küld Felhasználó megadott email címére, amely alapján, 60 napos határidővel, Felhasználó köteles teljesíteni a feltüntetett díj (fennmaradó összeg, azaz a teljes szolgáltatási díj 50%-a) megfizetését Szolgáltató bankszámlájára.
 4. Online bankkártyás fizetés esetén Felhasználó az ÁSZF elfogadásával egyben tudomásul veszi, hogy Szolgáltató, mint adatkezelő által az Onlinenyelvtanfolyam.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: e-mail cím, telefonszám és számlázási cím adatok. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff Az adattovábbítás célja: a fizetési tranzakció megvalósítása, felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.
 5. A díj fizetéséhez kötött szolgáltatás a sikeres online bankkártyás, vagy előre utalásos fizetési visszajelzés után a lehető leghamarabb, de legkésőbb 14 naptári napon belül kerül aktiválásra. A képzés pontos kezdési dátumáról, időpontjáról és részleteiről Szolgáltató emailben tájékoztatja Felhasználót.
 6. Szolgáltató számlát bocsát ki a befizetésekről, melyet e-mailben küld meg Felhasználó megrendeléskor megadott e-mail címére.
 7. Felek rögzítik, hogy késedelmes számlafizetés esetén Szolgáltatót a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamat illeti meg. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.
 8. Amennyiben Felhasználó felhívás ellenére az abban megjelölt időpontig sem fizeti meg a szolgáltatási díjat, abban az esetben Szolgáltató élhet a rendkívüli szerződés felmondás lehetőségével, melyet szerződő felek jelen ÁSZF „11. Elállási és felmondási jog, pénzvisszafizetési garancia” részében rögzít.
 9. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató által biztosított Mentortanár Felhasználó egyéni nyelvi céljainak függvényében javasolhatja tankönyvek megvásárlását, továbbá online segédanyagok nyomtatását. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen tankönyvek és segédanyagok szükségszerűek lehetnek a sikeres képzés érdekében, azok költségét nem tartalmazza a szolgáltatási díj összege.
 10. Szolgáltató jogosult az Onlinenyelvtanfolyam.hu oldalon feltüntetett szolgáltatási díjakat előzetes értesítés nélkül is egyoldalúan módosítani, amely a már megkezdett Szolgáltatás díjait nem érinti.

9. Felelősségek

 1. Szolgáltató az Onlinenyelvtanfolyam.hu működésére éves 99,5%-os rendelkezésre állást vállal. Felek kizárják Szolgáltató felelősségét az ezen hibahatáron felüli leállásokért, egyéb rendellenességekért. E kötelezettség alól kivételt képeznek a más szolgáltató által biztosított hozzáférési és egyéb üzemeltetési feladatok.
 2. Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más szolgáltató közreműködésével teljesített üzemzavarokért, hozzáférési hibákért Szolgáltatót nem terheli felelősség.
 3. Felhasználó köteles a szolgáltatás igénybevételéhez, illetve díjfizetéshez kapcsolódó adatait, azok megváltozása esetén 5 (öt) munkanapon belül a Szolgáltató felé bejelenteni. Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése esetén kizárja Szolgáltató késedelmét, és az ebből eredő többletköltségeit jogosult Felhasználóra hárítani. Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése miatti számlázási késedelem esetén nem vállalja a Szolgáltatás folyamatos biztosítását.
 4. A Szolgáltatás eléréséhez szükséges Internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardver és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása Felhasználó feladata.

10. Teljesítés

 1. Szolgáltató a megrendelt szolgáltatás teljesítését a Szolgáltatás díjának Felhasználó általi – Felhasználó által választott fizetési módnak megfelelő – hiánytalan befizetését követően, lehetőség szerint három munkanapon belül, de maximum tizennégy naptári napon belül megkezdi.
 2. A szolgáltatás aktiválásáról, azaz a szerződés létrejöttéről Szolgáltató elektronikus levelet küld Felhasználó részére, amely tartalmazza a Virtuális tanterembe való belépés egyedi linkjét, az ezzel kapcsolatos technikai teendőket, a képzési kezdési dátumát, várható befejezését és a képzési alkalmak időpontját.
 3. Szolgáltató vállalja, hogy a képzési alkalmakra pontosan érkező (Virtuális tanterembe bejelentkező) és felkészült mentortanárt biztosít.
 4. Amennyiben Felhasználó a képzési alkalom megkezdése előtt legalább 2 teljes munkanappal (minimum 48 óra) jelzi, hogy a képzési alkalmon nem tud részt venni, illetve abban az esetben, amikor a képzési alkalom Szolgáltatónak felróható okból marad el, a képzés az elhalasztott alkalmak számával automatikusan meghosszabbodik. Ilyen óralemondási lehetőséggel Level Up szintegységenként Felhasználó 2 alkalommal élhet. Óralemondási szándékát Felhasználó ekkor Szolgáltatónak írásban köteles jelezni Szolgáltató elektronikus levelezési címére küldött üzenettel.
 5. Amennyiben Felhasználó a képzési alkalom megkezdése előtt kevesebb, mint két teljes munkanappal (minimum 48 óra) jelzi, hogy a képzési alkalmon nem tud részt venni, úgy a lemondott képzési alkalmak a szintegységben szereplő alkalomszámba beszámítanak, és megtartottnak tekintendők.
 6. A mentortanár 20 percet köteles várni Felhasználóra, ezt követően a Virtuális tantermet elhagyhatja, és a képzési alkalom megtartottnak számít.
 7. Amennyiben a képzési alkalom Szolgáltatónak felróható okokból késedelmesen kezdődik, vagy elmarad – Felhasználó 20 percet köteles várni a mentortanárra – úgy Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy az elmaradást két héten belül pótolja. Amennyiben ez időn belül nincs mindkét félnek megfelelő időpont, a képzés az elmaradt képzési alkalom időtartamával automatikusan meghosszabbodik. Szolgáltatónak felróható okból elmaradó szolgáltatás esetén Felhasználó visszakérheti az elmaradt alkalmakra eső képzési díjat.
 8. Felek a képzési időtartama alatt kizárólag közös megegyezéssel módosíthatják az eredetileg megrendelt képzési időpontokat és ütemezést.
 9. Szolgáltató a rendes beosztás szerinti mentortanár akadályoztatása esetén lehetőség szerint helyettesítő mentortanárt biztosít. Amennyiben Felhasználó a helyettesítő mentortanár személyét nem fogadja el, úgy az érintett képzési alkalom az adott időpontban elmarad, ezzel egyidejűleg a képzés várható befejezési dátuma az ilyen formán elmaradt alkalmak számával meghosszabbodik.
 10. Amennyiben a képzés olyan ok miatt vált lehetetlenné, amelyért Szolgáltató a felelős, akkor Szolgáltató köteles Felhasználó által befizetett díjat időarányosan, a meg nem tartott alkalmakra eső díjjal egyező mértékben visszafizetni, továbbá köteles Felhasználót az ebből eredően ért kárt megtéríteni.
 11. Felek határkörén kívül eső, a képzési alkalom megvalósulását ellehetetlenítő technikai probléma (például, de nem kizárólagosan: videókonferencia szoftver szervereinek működési zavara, internetszolgáltatás hálózati hibája, áramszolgáltatás szünetelése) esetén Feleknek törekednie kell arra, hogy az elmaradást a hiba elhárulását követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb két héten belül pótolja. Amennyiben ez időn belül nincs mindkét félnek megfelelő időpont, a képzés az elmaradt képzési alkalom időtartamával automatikusan meghosszabbodik.
 12. A szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító eseteket, valamint a jelen fejezet 14. pontjában meghatározott eseteket kivéve Felek által egymással szemben érvényesíthető kártérítési igény mértéke bármely szerződésszegés esetén a teljes szolgáltatási díj kétszeres összegének erejéig korlátozott. Ez a korlátozás vonatkozik azokra az esetekre is, ha Felek szerződése érvénytelennek bizonyulna, vagy Felek már nem hatályos szerződés alapján teljesítenének egymásnak szolgáltatásokat.
 13. Amennyiben Felhasználó kötelezettségét szándékosan megszegi, és ezzel harmadik személy képzésben történő jogosulatlan – akár aktív, akár passzív – részvételét lehetővé teszi, e harmadik személlyel, vagy személyekkel egyetemlegesen felel Szolgáltatónak – szolgáltatása jogosulatlan igénybevételével – okozott kárért, melynek mértéke megegyezik a szolgáltatás teljes díjának és a jogosulatlan igénybe vevő harmadik személyek számának szorzatával. Az így meghatározott kártérítési összeg meghaladhatja a jelen fejezet 13. pontjában meghatározott kártérítési összeget.
 14. Jelen ÁSZF „10. Teljesítés” fejezetbe foglalt bármely Felhasználót érintő kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, melynek Szolgáltató tudomására jutását követően Szolgáltató egy alkalommal felhívja Felhasználót fenti magatartása abbahagyására. Amennyiben Szolgáltató felhívását követően Felhasználó nem hagy fel fenti szerződésszegő magatartásával, vagy ismételten a 10. Teljesítés fejezetben meghatározott bármely kötelezettséget megszegő magatartást tanúsít, az Felhasználó Szolgáltatásból történő azonnali kizárását vonja maga után.

11. Elállási és felmondási jog, pénzvisszafizetési garancia

 1. Fogyasztónak minősülő Felhasználó́ esetében a fogyasztót megillető elállási és felmondási jog szabályait a fogyasztó́ és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló́ 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) határozza meg.
 2. Szolgáltató a 11. pont szerinti elállási és felmondási szabályokat a jogszabályok szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználók mellett Szolgáltató egyedi pénzvisszafizetési garanciájának részeként jogi személyekre is kiterjeszti.
 3. Felhasználó a Kormányrendelet tekintetében a Szolgáltatást a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolását követő 14 napon belül vagy Szolgáltató egyedi pénzvisszafizetési garanciájának részeként a megrendelt Szolgáltatás részét képező második képzési alkalmat követő 24 órán belül indokolás nélkül felmondhatja. A hivatkozott két időpont közül a későbbit kell figyelembe venni.
 4. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést a Kormányrendeletben meghatározott 14 napos határidőt követően bármelyikük jogosult 30 napos felmondási és lezárási idővel (rendes felmondás) a megrendelt képzés befejezési időpontja előtt a köztük szerződés alapján fennálló jogviszonyt írásban indokolás nélkül felmondani.
 5. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés Felhasználó általi felmondása (rendes felmondás) esetén Felhasználó kizárólag a 30 napos felmondási és lezárási időt követően esedékes képzési alkalmakkal arányos szolgáltatási díj visszatérítésére jogosult.
 6. Felek megállapodnak abban, hogy Szolgáltató általi felmondás (rendes felmondás) esetén Szolgáltató jogosult a felmondást megelőzően teljesített szolgáltatás pénzbeli ellenértékére. Amennyiben a már teljesített pénzbeli szolgáltatásnak megfelelő ellenszolgáltatást, vagy annak egy részét Szolgáltató még nem teljesítette, akkor a szolgáltatási díj vagy annak arányos része visszajár.
 7. Felhasználót kizárólag abban az esetben illeti meg a rendkívüli felmondás joga, ha Szolgáltató a jelen szerződésben foglalt kötelezettsége ellenére legalább 2 alkalommal neki felróható okból nem tartja meg a képzési alkalmakat, és előzetesen a képzési alkalom elmaradását jelen szerződés szerint nem jelezte.
 8. Szolgáltató a szerződést rendkívüli felmondással akkor szüntetheti meg, ha Felhasználó a felé kiállított számlákat, felhívás ellenére, a felhívásban megjelölt határidőben nem fizeti meg, vagy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek Felhasználó ismételten nem tesz eleget, és azokat felszólítás ellenére sem teljesíti.
 9. Felhasználó a felmondási jogát akként gyakorolhatja, hogy elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát eljuttatja postán vagy elektronikus úton küldött levél útján Szolgáltató́ ÁSZF-ben meghatározott elérhetőségére (2. pont, Szolgáltatói adatok). Ebből a célból felhasználhatja jelen ÁSZF mellékletében közzétett elállási/felmondási nyilatkozatmintát is. Az elállási/felmondási jog gyakorlása akkor történik határidőben, ha azt Felhasználó a jelzett időtartamon belül megküldi Szolgáltatónak. Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy felmondási jogát jelen bekezdésben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

12. Szerzői jogok

 1. Miután a https://onlinenyelvtanfolyam.hu/, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a https://onlinenyelvtanfolyam.hu/ weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
 2. A https://onlinenyelvtanfolyam.hu/ weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet. Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.
 3. Tilos a https://onlinenyelvtanfolyam.hu/ weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése, a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése, bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a https://onlinenyelvtanfolyam.hu/ weboldal vagy azok bármely része módosítható.
 4. A https://onlinenyelvtanfolyam.hu/, mint weboldal és annak tartalma, valamint a Level Up Your English név szerzői jogi védelmet élveznek, felhasználásuk kizárólag Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

 

13. A szolgáltatás megszűnése

 1. A képzési szolgáltatás jelen ÁSZF-ben meghatározott (5. Szolgáltatás leírása) Level Up szintegység utolsó képzési alkalmával megszűnik.
 2. Amennyiben Felhasználó a képzési szolgáltatást a megszűnést követően az időpont és ütemezés tekintetében folytatólagosan igénybe kívánja venni, úgy az erre vonatkozó szándékát a szolgáltatás megszűnését megelőzően legalább három munkanappal korábban jeleznie szükséges Szolgáltató felé, ellenkező esetben Szolgáltató nem tudja garantálni a korábbi időpont és ütemezés rendelkezésre állását.

14. Adatkezelés, adatvédelem és titoktartás

 1. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevételéhez az adatkezelés törvényi kötelezettség.
 2. Jelen szerződésben meghatározott adatait, továbbá a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott egyéb adatait Szolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (Általános adatvédelmi rendelet – GDPR) szerint kezelheti. Az adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.
 3. Az adatokat államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítani kell. Ezen túlmenően Szolgáltató Felhasználó személyes adataihoz kizárólag a képzés megvalósításának ellenőrzésére feljogosított szervek számára nyújt hozzáférést.
 4. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy megállapodásuk minden adatát üzleti titokként kezelik, ideértve Szolgáltató és minden megbízottja közötti megállapodás tartalmát is. Szolgáltató kijelenti, hogy a jelen szerződéses tevékenysége ellátása során tudomására jutott vagy részére rendelkezésre bocsátott információkat és anyagokat, személyes adatokat, valamint saját jegyzeteit és az egyéb írásbeli dokumentumokat harmadik személy tudomására nem hozza. Az üzleti titok megsértése esetén, az üzleti titkot megsértő Fél a titoksértéssel okozott kárt köteles megtéríteni. Szolgáltató titoktartási kötelezettsége mind a szerződés hatálya alatt mind azt követően fennáll. A dokumentumokat az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően úgy őrzi meg, hogy az harmadik személy számára nem lesz hozzáférhető, a szerződéses viszony megszűnését követően megsemmisíti azokat.
 5. Az Onlinenyelvtanfolyam.hu adatkezelési tájékoztatója teljes terjedelmében elérhető innen: https://onlinenyelvtanfolyam.hu/adatkezelesi-tajekoztato/
 6. Felhasználó a szolgáltatás megrendelésével egyidejűleg kijelenti, hogy Szolgáltató megfelelő tájékoztatást nyújtott a személyes adatai kezelésének céljáról, módjáról, tárolásáról, megőrzéséről, valamint a személyes adataival kapcsolatos jogairól.

15. Egyéb rendelkezések

 1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mint ha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
 2. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 3. Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF, illetve a Szerződés alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez vagy kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
 4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. A nem rendezhető vitás kérdések tekintetében a felek a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

16. Panaszkezelés

 1. Weboldalunk és társaságunk célja, hogy valamennyi szolgáltatást megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen vagy levél útján is közölheti.
 2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát átadja Felhasználónak.
 3. Az írásbeli panaszt Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
 4. Tájékoztatjuk, hogy panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:
 5. A 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2.§-a alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek
 6. Felhasználónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek aktuális elérhetőségeit itt találja: https://bekeltetes.hu/tartalom/401/menu/401
 7. Szolgáltató székhelye szerinti illetékes békéltető testület neve és elérhetősége:
  • Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
  • Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
  • Levelezési cím: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület, 6001 Kecskemét, Pf. 228.
  • Telefonszáma: +36 (76) 501 525, +36 (76) 501 532, +36 (70) 938 4765
  • Fax száma: +36 (76) 501 538
  • Honlap cím: www.bacsbekeltetes.hu
  • E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
 1. A békéltető testület hatáskörébe az áruk és szolgáltatásokminőségével, biztonságosságával, és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése tartozik.

  Ez azt jelenti, hogy amennyiben akár adás-vételi, akár vállalkozói szerződés alapján nyújtott szolgáltatás nem felel meg a jogszabályokban, illetve a szerződésben foglaltaknak a vevő, illetve a megrendelő a Békéltető Testülethez fordulhat. Fontos tehát, hogy a békéltetést csak a fogyasztó, mint magánszemély kezdeményezheti.

  A Békéltető Testület hatáskörébe nem tartoznak bele azok az ügyek, amelyekre jogszabály más szerv hatáskörét állapítja meg.

  Természetesen az már nem akadálya a Békéltető Testület eljárásának, ha más hatóság már lefolytatta az eljárást, és azt jogerősen befejezte, de a panaszos továbbra is úgy érzi, hogy az ügyének a Békéltető Testület hatáskörébe tartozó elemét még nem bírálták el.

 1. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.
 2. Felhasználó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybevétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát Felhasználó a honlapon keresztül. További információ erről az Európai Bizottság honlapján érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr

ÁSZF megtekintése/letöltése PDF formátumban: link

Elállási/felmondási nyilatkozatminta letöltése: link